bn-herb.png
_0005_4.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 25-02-2020,   Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Nowy system gospodarowania odpadami
11.04.2019Administrator
grafika

Mieszkańcy mają obowiązek aktualizacji danych w deklaracji – złożenie korekty w terminie 14 dni w przypadku zmiany liczby osób (np.: zgonu osoby, narodzin dziecka, wprowadzenia się lub wyprowadzenia domownika).

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MISZKAŃCY:

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, (w tym również podmioty prowadzące działalność gospodarczą) a wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór tych odpadów. Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Łopiennik Górny.

Właściciele nieruchomości mieszanych (czyli posiadających część zamieszkałą i niezamieszkałą) zobowiązani są do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty do Gminy, natomiast z części niezamieszkałej, zobowiązani są do posiadania umowy z podmiotem bezpośrednio świadczącym usługę.


WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SĄ WPISANE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOANEJ NA TERENIE GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY:

  • ·EKO – KRAS Spółka z o.o. w Kraśniku

23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3

Regon: 060588647

  • ·PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3

Regon: 110084530

  • ·GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Zakręcie 124B, 22-300 Krasnystaw

Regon: 110716934

  • ·Firma Handlowo Usługowa „A-ZET EKO” Adam Marchewka

22-300 Krasnystaw, ul. Kłosowskiego 54

Regon: 110602538

  • ·MPO SITA Lublin Sp. z o.o.

20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6

Regon: 430516357

  • EKOLAND Sp. z o.o.

 ul. Piłsudskiego 12/3, 23 – 200 Kraśnik

 Regon: 431240986

  • „PRAD” Paweł Radziewski

 ul. Poniatowskiego 4c, 22-300 Krasnystaw

 Regon: 061470586


MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, które  dostarczane są z terenu Gminy Łopiennik Górny:

 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS – EKO Sp. z o.o.

 Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna


ZASADY   OPTYMALNEJ   SEGREGACJI   ODPADÓW


Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Łopiennik Górny przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) i uchwałą Rady Gminy Łopiennik Górny nr XXV/141/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. -  każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy miał obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

Osoby które nie dopełniły tego obowiązku proszone są o niezwłoczne złożenie ww. deklaracji.

Wypełniając deklaracje należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i wybrać jedną z dwóch opcji zbiórki śmieci. Jeżeli zadeklarujemy, że odpady komunalne będą segregowane – stawka opłaty wyniesie – 5 zł od osoby miesięcznie. Dla osób, które nie podejmą się segregacji – stawka wyniesie wówczas 10 zł od osoby miesięcznie.

W przypadku niezłożenia deklaracji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie określona przez Wójta w drodze decyzji, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze i wyższą stawkę.

WZÓR DEKLARACJI


Poniżej wszystkie uchwały wprowadzające nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Łopiennik Górny:

UCHWAŁA NR XXV/137/2012 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łopiennik Górny”

UCHWAŁA NR XXV/138/2012 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR XXV/139/2012 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXV/140/2012 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/141/2012 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/142/2012 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

Gmina będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami na swoim terenie w następujący sposób:

- Pierwszym i podstawowym elementem systemu będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości wniesie na rzecz gminy. W zamian za opłatę gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- Stawka opłaty oraz sposób ustalenia wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych zostanie uchwalona przez Radę Gminy. To ile zapłaci każde gospodarstwo domowe może zależeć więc od liczby osób w danym lokalu, albo od powierzchni lokalu, albo od ilości zużycia wody. Możliwość wyboru metody ma pomóc gminie sprawiedliwie naliczyć opłaty. Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie zależna od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności. Opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie niższa, więc opłaca się segregować.

- Zostanie ustalony sposób zbierania i gromadzenia odpadów przez mieszkańców (w tym selektywną zbiórkę, obejmującą co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji) poprzez nowy regulamin utrzymania czystości i porządku.

- Aby objąć wszystkich właścicieli nieruchomości na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina zapewni odbiór tych odpadów z gospodarstw domowych, zorganizowany zostanie przetarg na odbieranie i zagospodarowanie  tych odpadów. To oznacza, że przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu nie dostanie  pieniędzy za wywóz odpadów bezpośrednio od mieszkańca tylko od gminy.

- Utworzone zostaną punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W tym wskazane zostaną  miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Od dnia 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości będzie obowiązany korzystać wyłącznie z nowego systemu gospodarowania odpadami.

Harmonogram wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami

Opis nowego systemu gospodarowania odpadami

Ulotka - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3883799
«»